หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

หลักสูตรปรับปรุงปี60

                หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตร ต่อมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 สภาวิชาการ เห็นสมควรนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5 / 2559 เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤศจกิ ายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นสมควรนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 1 / 2560 เมื่อวันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด