หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

อาจารย์ศรีประไพ อุดมละมุล

วุฒิการศึกษา                        - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

                                         - ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

อดีตประวัติการทำงาน             - อาจารย์โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี

                                          - พัฒนากร    อำเภอเลาขวัญ   จังหวัดกาญจนบุรี

                                                            อำเภอจักราช      จังหวัดนครราชสีมา

                                                            อำเภอเมืองสุพรรณบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี

                                         - นักวิชาการพัฒนาชุมชน     จังหวัดตราด    จังหวัดปัตตานี  ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 9 จังหวัดยะลา

                                         - หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม          ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 9 จังหวัดยะลา

                                         - พัฒนาการจังหวัด              จังหวัดนนทบุรี  และ จังหวัดชชัยนาท

ตำแหน่งปัจจุบัน                    - ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์                    08-1555-3717

ความเชี่ยวชาญ                     - กระบวนการพัฒนาชุมชน  

                                         - ชุมชนศึกษา วิเคราะหปญหา และกําหนดแนวทางการพัฒนา

                                         - วิทยากรกระบวนการ

                                         - สัมมนาปญหาการพัฒนาชุมชน

 งานวิจัย

            ศรีประไพ อุดมละมุล, เวคิน วุฒิวงศ, ซูลฟกอร มาโซ, สุพัตรา รุงรัตนและจริยาวงศกําแหง. (2559). รายงานวิจัย เรื่อง ความสําเร็จในการดําเนินงานของศูนย เรียนรูชุมชน : กรณีศึกษา ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลยุโป                   อําเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา.(กําลังดําเนินการ)

            ศรีประไพ อุดมละมุล, เวคิน วุฒิวงศ, ซูลฟกอร มาโซ, สุพัตรา รุงรัตน, จริยา วงศกําแหง และนินุสรา มินทราศักดิ์. (2558). รายงานวิจัย เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงคสําหรับสถานประกอบการ กรณีศึกษา บัณฑิต                       หลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

            ศรีประไพ อุดมละมุล, เวคิน วุฒิวงศ, ซูลฟกอร มาโซ, สุพัตรา รุงรัตน และจริยา วงศกําแหง. (2556). รายงานวิจัย เรื่อง ความคาดหวังของประชาชนตําบล ทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ตอการใหบริการของ                           มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา.

บทความ

            ศรีประไพ อุดมละมุล, เวคิน วุฒิวงศ, ซูลฟกอร มาโซ, สุพัตรา รุงรัตน, จริยา วงศกําแหง และนินุสรา มินทราศักดิ์. (2559). คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคสําหรับสถาน ประกอบการ กรณีศึกษา บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร                   บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา ชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) การประชุมวิชาการ ระดับชาติครั้งที่ 2 วันที่2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (หนา 543-             550). นครสวรรค: มหาวิทยาลัยเจาพระยา.