หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

อาจารย์ซุลฟีกอร์ มาโซ

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์