หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์

การฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด