หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ผศ.สุพัตรา รุ่งรัตน์

-ความเชี่ยวชาญทางด้านสังคมวิทยา

-ยุทธศาสตร์การพัฒนา

-การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม

-การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

-การบริหารงานพัฒนาชุมชน

-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ