หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

อาจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์

การเลี้ยงนกเขา และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด