หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

อาจารย์อานนท์ มุสิกวัณณ์

อดีตหัวหน้า หัวหน้ายุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดยะลา  เชี่ยวชาญ การวางกำหนดยุทธศาสตร์ และการวางแผนงานและนโยาย