หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

อาจารย์แวมามุ แวหะมะ

อดีต หัวหน้าชลประทาน จังหวัดนราธิวาส เชี่ยวชาญการจัดการน้ำ และการพัฒนาที่ยั่งยืน