หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4 ได้สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ชาวบ้าน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย

ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น น้ำยาสระผมสูตรตะไค้ร น้ำมันนวดเมื่อย เห็ดนางฟ้า พวงกุญแจ ขนมโบราณ และอื่นๆ 

แกลเลอรี่