หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

อาจารย์มะสับรี ยามา

เชี่ยวชาญด้าน การพัฒนาสังคม งานวิจัย บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดยะลา