บุคลากร

ผศ.สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299632 (527000)

อีเมล์ : [email protected]


ผลงานทางวิชาการ :

https://profile.yru.ac.th/smith.v

นายมูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299632 (527000)

อีเมล์ : [email protected]


ผลงานทางวิชาการ :

https://profile.yru.ac.th/muhammadsukree.h

ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299632 (527000)

อีเมล์ : [email protected]


ผลงานทางวิชาการ :

https://profile.yru.ac.th/nichaphat.r

ผศ.วันทนี แสงคล้ายเจริญ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299632 (527000)

อีเมล์ : [email protected]


ผลงานทางวิชาการ :

https://profile.yru.ac.th/wantanee.s

นางจิตสุดา ละอองผล
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299632 (527000)

อีเมล์ : [email protected]


ผลงานทางวิชาการ :

https://profile.yru.ac.th/jitsuda.l

นายวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299632 (527000)

อีเมล์ : [email protected]


ผลงานทางวิชาการ :

https://profile.yru.ac.th/varavejbhisis.y

Mrs.เมอซี่ ทีคอนเซ็ปชั่น
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299632 (527000)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวอาซียะห์ และมาลี
(เจ้าหน้าที่ธุรการหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299632 (527000)

อีเมล์ : [email protected]


ดร.สิริกานต์ คุ่ยยกสุย
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299632 ( 52700)

อีเมล์ : [email protected]