ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ ความสำคัญของหลักสูตร

13 มิถุนายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เริ่มเปิดใช้หลักสูตรตั้งแต่ พ.ศ. 2548 จนถึงปีปัจจุบัน ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษาที่ 1/2549 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยมีสาระสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีเนื้อหาหลักสูตรเหมาะสมตามความต้องการของสังคมและตลาดงานในปัจจุบัน  และเพื่อรับความพร้อมของบุคลากรในท้องถิ่นในยุคประชาคมอาเซียน และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่สำคัณดังต่อไปนี้

1.มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการช้ภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการฟัง การพูด อ่าน เขียน

2.ใช้ความรู้เพื่อประกอบสัมมาชีพ หรือศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนและสังคม

3.สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตและสังคมอย่างมีวิจารณญาณ

4.มีตุณธรรม จริยธรรม สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

5.มีคุณลักษณะด้านความสามารถการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

ความสำคัญของหลักสูตร

        ภาษาอังกฤาเป็นภาษาต่างประเทศซึ่งประชาคมโลกให้ความสำคัญมาก เพราะเป็นภาษาที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการศึกษา เศรฐกิจ สังคมและอื่นๆ สำหรับประเทศไทยในโอกาสเข้าเป็นสามชิกประชาคมอาเซียน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาประชาชนและบุคลลากีให้มีศักยภาพตอบรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว