ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

13 มิถุนายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งด้านองค์ความรู้และเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตนเอง  องค์กร  มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์

บัณฑิตมีคุณภาพทั้งด้านองค์ความรู้และคุณธรรม สามารถพัฒนาตนเอง และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ควบคู่กับคุณธรรม สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำความรู้ไปประกอบสัมมาชีพเพื่อพัฒนาตน สังคม และประเทศชาติ