กิจกรรม "ซูรอสัมพันธ์" วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

25 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

ด้วยหลักศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กำหนดจัดกิจกรรม “ซูรอสัมพันธ์” เพื่อทำนุบำรุงและสืบสานวัฒนธรรมที่ดีต่อไป ในวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการกวนอาซูรอ 

อาซูรอเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คำว่า อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า การผสม การรวมกัน คือการนำสิ่งของที่รับประทานได้หลายสิ่งหลายอย่างมากวนรวมกัน มีทั้งชนิดคาวและหวาน การกวนข้าวอาซูรอจะใช้คนในหมู่บ้านมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อความสามัคคีและสร้างความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันมีผลต่อการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข