กิจกรรม ขนมจีน 2 วัฒนธรรม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2561

9 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้จัดกิจกรรมในโครงการภาษาอังกฤษกับการแสดงสำรับอาหาร
พื้นถิ่นภาคใต้ : ขนมจีน 2 วัฒนธรรม ( พุทธ-มุสลิม)ณ ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการในรายวิชาการสื่อสารทางวัฒนธรรม
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะในการสื่อสารวัฒนธรรมผ่านการนำเสนอเชิงนิทรรศการและตระหนักถึงคุณค่าแห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในท้องถิ่นร่วมศาสนาของตนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวกำกับดูแลโดยผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติและคณาจารย์ในสาขาวิชา
ทั้งนี้ มีนักศึกษาและบุคลากรให้ความสนใจร่วมชมและชิมขนมจีน 2 วัฒนธรรม ที่จัดขึ้นเป็นจำนวนมาก