คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศสรับสมัครคัดเลือก Tcat รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

21 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

TCAS

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai university Central Admission System : TCAS)

เริ่มปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รมว.ศธ. ได้มอบหมายให้ ทปอ. พิจารณาปรับรูปแบบการรับเข้าศึกษา โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ ให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบหลักสูตร ให้จัดการสอบเพื่อการคัดเลือกได้หลังจากนักเรียนเรียนจบหลักสูตรโดยใช้ข้อสอบของส่วนกลาง และให้มีการบริหารสิทธิ์ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

ทปอ. ได้รับหลักการ โดยเสนอแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. จำนวน 30 แห่ง ร่วมกันพิจารณากระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกัน ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ด้วยหลักการ 3 ประการ

ทปอ. ราชภัฏ และ ทปอ. ราชมงคล ได้รับหลักการในการเข้าร่วมดำเนินการตามแนวทางนี้ด้วย

หลักการสำคัญของ TCAS มี 3 ประการ ดังนี้
  1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  2. ผู้สมัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค
  3. สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเข้าระบบ Clearing House เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของผู้สมัคร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ทปอ.
รอบที่ 1
Portfolio

รอบที่ 1

การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

รอบ 1

แบ่งประเภทการรับสมัครได้ดังนี้

  • ประเภทเรียนดี
  • ประเภทความสามารถพิเศษ
  • ประเภทโควตาคณะ เป็นการรับสมัครโดยการไปแนะแนวหรือลงพื้นที่ของคณะนั่นๆ 
    โดยมีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ
  • ประเภทโควตาสพม. โดยการสรรหาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

 

การดำเนินการ ช่วงวันที่
กรอกใบสมัครผ่านระบบ eduservice.ac.th/tcas/portfolio
และชำระค่าสมัคร 300 บาท สามารถชำระได้ที่ ธ.กรุงไทยทุกสาขา 
แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัคร
1 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางหน้าเว็บไซต์และระบบรับสมัคร 23 พฤศจิกายน 2561
ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House 30 - 31 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 5 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา(ค่าเทอม)เต็มจำนวน 9 กุมภาพันธ์ 2562
   
  

*หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
รอบที่ 2 โควตา
(กลุ่มภาคีฯภาคใต้)

รอบที่ 2

การรับร่วมกันในกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

ปฏิทินการดำเนินการ
จำหน่ายใบสมัคร (ซื้อได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ทุกแห่ง) 1 มกราคม - 18 เมษายน 2562
เฉพาะผู้สมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
กรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัคร eduservice.yru.ac.th/apply
1 มกราคม - 18 เมษายน 2562
ยื่นใบสมัครและหลักฐาน 1 - 5 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11 เมษายน 2562
สอบสัมภาษณ์ 18 เมษายน 2562
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 19 เมษายน 2562
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ clearing house 24 - 25 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 26 เมษายน 2562
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา(ค่าเทอม)เต็มจำนวน 2 พฤษภาคม 2562

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
รอบที่ 3
รับตรงร่วมกัน

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน โดยสมัครผ่านระบบรับสมัครของทปอ.
17 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2562

รอบที่ 5
รับตรงอิสระ

รอบที่ 5

สมัครพร้อมยืนยันสิทธิ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
30 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2562

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
และอาจปิดรับสมัครในสาขาวิชาที่จำนวนนักศึกษาใหม่เต็มตามแผนรับ