หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ

อาจารย์ประจำหลักสูตร  : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อ – สกุล  : นางนิชาภัทรชย์ รวิชาติ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กศ.ม.

ภาษาอังกฤษ

2540

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวืโรฒ

กศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

2534

 

 

แกลเลอรี่