หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

2. ชื่อ – สกุล : นายสมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์ 

3. ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

4. สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5. ประวัติการศึกษา

 

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศศ.ม.

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ

2551

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

2547

 

แกลเลอรี่