หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์จิตสุดา ละอองผล

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2.  ชื่อ – สกุล : นางจิตสุดา ละอองผล

3.  ตําแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

4.  สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5.  ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.บ.

ภาษาอังกฤษ

2539

ประกาศนียบัตร

 

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

2540

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศศ.ม.

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ

2556

แกลเลอรี่