อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิพากษ์และวิเคราะห์ข้อสอบ ONET

17 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

เมื่อวันที่ 14-15 พ.ย. 2563 คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิพากษ์และวิเคราะห์ข้อสอบ ONET เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมนักเรียนโรงเรียน ตชด. จากสามจังหวัดชายแดนต่อไป