หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรม อบรม การสร้าง Google Form

อบรมใการสร้าง Google form ให้นักศึกษาชั้นปีที่4 วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แกลเลอรี่