หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ฮิจเราะห์ศักราช1440 หลักสูตรภาษาอังกฤษ ศศ.บ

ด้วยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรม "อาซุรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440" 

เพื่อทำนุบำรุงและสืบสานวัฒนธรรมที่ดีต่อไป

แกลเลอรี่