หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมอบรมทัษะการเรียน ศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาาาอังกฤษ  ได้จัดโครงการ อบรมศตวรรที่21  ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4

 ณ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 9 จัดเพื่อให้นักศึกษารู้จักวิธีการป้องกันตัวก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แกลเลอรี่