หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ โดยรับเกียรติจากวิทยากรศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๙

 ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๔  ของหลักสูตรฯ จำนวน ๔๔ คน ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมหยางถาว ชั้น ๓ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่