ปฐมนิเทศนักศึกใหม่ ปีการศึกษา 2562

24 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 

ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบราแง อาคารสังคมศาสตร์