หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บุคลากร

ชื่อ :
อ.ชณิตา เก้าเอี้ยน
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้สอน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
shenita.k@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 52500
ชื่อ :
นางสาวชีวลา บาดกลาง
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้สอน
ความเชี่ยวชาญ :

Discourse analysis, SFL (Systematic Linguistics System), EIL (English Langauge as an International Language), Appraisla theory

อีเมล์ :
cheewala.b@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 52500
ชื่อ :
ผศ.ดร.สุกินา อาแล
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้สอน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sknrl1@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 52500
ชื่อ :
อ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้สอน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
jkholeeyoh@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 52500
ชื่อ :
นางสาวนูรีฮัน บอเนาะ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
nureehan.bo@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0884889406 ต่อ
ชื่อ :
อ.ตรีนุช เกิดทองคำ
ตำแหน่ง :
รักษาการประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
treenuch.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 52500
ชื่อ :
อ.สุนิสา โส๊ะอุ
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้สอน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sunisa.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 52500