หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาของหลักสูตร
     ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพพร้อมทั้งสามารถดำรงชีวิตในสังคมแบบพหุวัฒนธรรมด้วยคุณธรรม ปัญญา และความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

ความสำคัญ/จุดเด่นของหลักสูตร
     จากการที่ประเทศไทยได้เข้าเป็น 1 ใน 10 ประเทศของประชาคมอาเซียนเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศร่วมกัน เกิดเสรีภาพในการลงทุนและประกอบอาชีพได้ในทุกภูมิภาคอาเซียน โดยมีข้อตกลงให้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของคนไทยมากขึ้น  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยโดยเฉลี่ยถือว่าอยู่ระดับต่ำสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรไทยมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาระดับการใช้ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น ดังนั้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษได้เล็งเห็นความสำคัญของการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาในบริบทของพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย และพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เท่าเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการใช้ภาษอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูภาษาอังกฤษที่มีคุณสมบัติครอบคลุมทั้ง 4 ด้านดังนี้

1. มีความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการสอนวิชาภาษาอังกฤษ อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ

2. มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเหตุผล  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. มีความภูมิใจในตนเอง  และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

4. มีทักษะการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ตลอดจนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้