หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ บุคคลากรทางการศึกษา

2. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ เช่น นักแปล นักจัดกิจกรรมพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ เป็นต้น