หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25501571102654

ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in English