หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย       ชื่อเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อย่อ : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (English)

ชื่อย่อ : B.Ed. (English)