หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาชีพครู 

ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาเอก

ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

mail ดาวน์โหลดข้อมูลแผนการศึกษาและชื่อรายวิชาตามไฟล์แนบข้างล่าง

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด