หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในทุกสังกัด
  2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
  3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  4. พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
  5. ผู้ประกอบการด้านการศึกษา