หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ ค.บ. เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้

เมื่อวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2565 (เวลา 08.00 - 16.30 น.) นำโดยอาจารย์สุนิสา โส๊ะอุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด อาจารย์ ดร.ชีวลา บาดกลาง และอาจารย์นูรุลฮุสนา ปารามัล คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education : OBE) ที่ทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรม ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แกลเลอรี่