หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งดการเรียนการสอน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งดการเรียนการสอน ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565

เนื่องจากหลายพื้นที่ฝนตกหนัก และเกิดอุทกภัย

ทั้งนี้ให้อาจารย์ผู้สอนวางแผนชดเชยการเรียนการสอนตามความเหมาะสม

ด้วยความห่วงใย จากคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่