หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศภอ.เปิดลงทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ YRU-SET ประจำปีการศึกษา 2/2565 สำหรับนักศึกษาทุกระดับ รหัส 62 - 65

♦ ศภอ.เปิดลงทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ YRU-SET ประจำปีการศึกษา 2/2565 สำหรับนักศึกษาทุกระดับ รหัส 62 - 65
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3, 4 และ 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่าลืมอ่านเงื่อนไขการสอบด้วยนะคะ
1 รหัสลงได้คนละ 1 รอบเท่านั้น
 หากลงทะเบียนไม่ได้แสดงว่าที่นั่งเต็มแล้ว
► ระดับปริญญาตรีภาคปกติและเทียบโอนรหัส 63 - 65 ⇒ https://shorturl.asia/MbIk2
► ระดับปริญญาตรีรหัส 62 ⇒ https://shorturl.asia/h7b4O
► ระดับปริญญาตรีภาคกศ.บป.และระดับบัณฑิตศึกษา ⇒ https://shorturl.asia/BuJ9v

แกลเลอรี่