หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 และ 4 สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครู

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ทุกคน ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครูด้วยนะคะ

แกลเลอรี่