หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รหัส 63

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รหัส 63 โดยคณาจารย์ในหลักสูตรได้ร่วมพูดคุยและให้โอวาทเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและชี้แจงตารางกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการฝึกสอน ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

แกลเลอรี่