หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวซูไรดา ยูโซ๊ะ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คบ. ชั้นปีที่ 4 สมาชิกสภาเยาวชนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (U.S. Embassy Youth Council) ได้ริเริ่มและจัดโครงการ EYC Diverally Workshop ณ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 นางสาวซูไรดา ยูโซ๊ะ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คบ. ชั้นปีที่  4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หนึ่งในสมาชิกสภาเยาวชนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (U.S. Embassy Youth Council) ได้ริเริ่มและจัดโครงการ EYC Diverally Workshop ณ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความหลากหลายในระบบการศึกษาไทย อันได้แก่ ความหลากหลายด้านเพศ ความหลากหลายด้านความพิการ ความหลากหลายด้านระบบประสาท และความหลากหลายด้านชนเผ่าพื้นเมืองและชาติพันธุ์ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่าน เอกอัครราชทูต โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

แกลเลอรี่