หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไปทัศนศึกษา ณ สมาพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์

อาจารย์สุนิสา โส๊ะอุ ประธาน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด และ อาจารย์ซูนัยซะห์ ดอเลาะ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ สมาพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

แกลเลอรี่