หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ sit in program

                  แจ้งเพื่อนๆที่สนใจ sit in program ให้มาเขียนชื่อที่เลขาหลักสูตร โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

        - GPA.3 to above

        - you have some pocket money about 5,000-8,000 Bath.

                 สามารถลงชื่อสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 เมษายน 2561

         - เตรียม passport ให้เรียบร้อย

        - 9 เมษายน 2561 จะทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

        - sit in program will be held on at the end of April.

         - following up announcement via program website.