หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรม งานเลี้ยงส่งอาจารย์

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัด กิจกรรมงานเลี้ยงส่งอาจารย์ Cecilia  M.Valdez และ อาจารย์ยะพา  เจะนิ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ คบ. ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. - 19.00 น. ณ ลานวัฒนธรรม ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่