หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายครูนักสร้างแรงบันดาลใจ (ครูเจ้าฟ้า)

            ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายครูนักสร้างแรงบันดาลใจ (ครูเจ้าฟ้า) ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ คบ. จำนวน 10 คน คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จะได้เป็นตัวแทนไปสังเกตการณ์ครูเจ้าฟ้าในสถานศึกษาต่างๆ นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามไฟล์แนบ และสามารถส่งไปสมัครได้ ณ ห้องหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          กำหนดการ

           - ส่งใบสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

           - สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยอาจารย์ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ คบ. เป็นคณะกรรมการคัดเลือก

 

   

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด