หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาเครือข่ายครูนักสร้างแรงบันดาลใจ (ครูเจ้าฟ้า)

          ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายครูนักสร้างแรงบันดาลใจ (ครูเจ้าฟ้า) และกำหนดให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คัดเลือกนักศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์ ชั้นปีที่ 1 - 2 จำนวน 10 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

          ในการนี้ หลักสูตรฯ ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ทั้งหมด

นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 5 คน ดังนี้ 

1. นางสาวซูรีตา       ยะโกะ

2. นางสาวอัสมะห์     ลือแบเต๊ะ

3. นางสาวณาดียา     ปะตะลู

4. นางสาวฮาสนะ      สะนอ

5. นางสาวพาตีฮะห์    นอแมแน

และนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 5 คน ดังนี้

1. นายโซเฟียน     ดาโอะ

2. นางสาวทัศนีม   ดือราแม

3. นางสาวฟาตีเมาะ  เจะแล

4. นางสาวนูรียะ      อูมา

5. นางสาวฟัทมา    แวอูเซ็ง

แกลเลอรี่