หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

              ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน   กิจกรรม เสริมศักยภาพความเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2561                                   เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 24-516 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี Mrs.Cecilia  M.Valdez เป็นวิทยากร

แกลเลอรี่