หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมงานปีใหม่ New Year New Me Party 2019

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม New Year New Me Party 2019 ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 - 5  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง   อาจารย์กับนักศึกษา และนักศึกษากับนักศึกษาด้วยกัน ในวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมติงเชียง อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

 

 

แกลเลอรี่