หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยอาจารย์ในหลักสูตร

 1. Kaweian, S., Badklang, C., Jehdo, K., So-u, S. and Chaowanakritsanakul, T. (2021). Challenges to Teacher Education in Teaching Preparation: Factors Affecting Teaching Practices and Beliefs about Communicative Language Teaching of English Language Student-Teachers in Southern Thailand. In the Proceedings of the 12th Hatyai National and International Conference: Challenges to Teacher Education in Teaching Preparation, on the 25th June, (pp. 1769-1784). Online: Hatyai University.
 2. Chaowanakritsanakul, T., Kawian,S. and Arlae, S. (2021). Exploring Student Teachers’Use of Technology in Teaching English: View, Practices, and Support. In the Proceedings of The 9th PSU Education Conference (Online) A Better Change in Higher Education for Future Economy, on the 6th-7th May, (pp.141-148). Online:Prince of Songkla University.
 3. Daoh, S., Samae, M., Jehdo, K. and Chaowanakritsanakul, T. (2021). The Development of English Communication Skill by Using Board game for Grade 9 Students of Thakamwittayakarn School. In the Proceedings of The 8th National and The 4th International Conference on Education 2021, on the 1st-2nd June, Online:Prince of Songkla University.
 4. Badklang, C. (2020). The Evaluative Language in a Group Discussion of EFL Undergraduate Students in a Context of Deep South Thailand: An Appraisal Perspective. In the Proceedings of the 6th Rajabhat University National and International Research Studies and Academic Articles Conference, on the 17th-18th August, (pp. 137-144). Online: Chandrakasem Rajabhat University.
 5. Badklang, C. and Srinon, U. (2019). Appraisal Perspective on the Two Thai Politicians’ Argumentative Talk: A Situation of A Bangkok MP’s Scolding to A Phuket Cop. In the Proceedings of the 2nd on Humanities and Language Integration: Learning Language is to Understand Human Beings, on the 10th September, (pp. 265-276). Nakhon Pathom: Mahamakut Buddhist University.
 6. ชีวลา บาดกลาง และ ซารีนา กาหลง. (อยู่ในกระบวนการ). การประเมินเจตคติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในบริบทชายแดนใต้ประเทศไทย:มุมมองของกรอบทฤษฎีการประเมินภาษาเชิงระบบ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิน ครั้งที่ 31, วันที่ 20-21 พ.ค. 2564: วิจัยและนวัตกรรมหลังยุคโควิด-19. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
 7. ตรีนุช เกิดทองคำ, สกินา อาแล, ชณิตา เก้าเอี้ยน. (2563). การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการช่วยสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาฝึกสอน: แนวคิด การสอนจริง และการสนับสนุน (รายงานผลการวิจัย). ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
 8. สุนิสา โส๊ะอุ, สุกินา อาแล, ชัญญาพัชญ์ จริงจิตเจริญชัย, ชณิตา เก้าเอี้ยน, ชีวลา บาดกลาง, ตรีนุช เกิดทองคำ, คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด. (2561) ศึกษาความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาของครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา (รายงานผลการวิจัย). ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
 9. ชณิตา เก้าเอี้ยน, สุนิสา โส๊ะอุ, ตรีนุช เกิดทองคำ, สุกินา อาแล, ชัญญาพัชญ์ จริงจิตเจริญชัย, ชีวลา บาดกลาง, คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด. (2562)การพัฒนาปริชานด้านการสอนและการปฏิบัติการสอนจริงที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษสื่อสารของนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในบริบทการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 10. Kerdtongkum, T. et al. (2017). Enhancing the Quality of Teacher Preparation Program in Yala Rajabhat University: Exploring the Needs of Schools and 5th Year TEFL Pre-Service Students. In the 4th YRU National and International Conference in Islamic Education and Educational Development on Future and Challenges 18th-19th May 2017 (pp.1105-1114). Yala: Master of Teaching Islamic Education Program, Faculty of Education, Yala Rajabhat University.
 11. สุกินา อาแล. (2556). ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับวิชาชีพครูของนักศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ สาขาครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
 12. อาจารย์ดร.พิมปวีณ์ สุวรรณโณ, ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา, อาจารย์ปราณี หลาเบ็ญสะ, ผศ.ดร.สุกินา อาแล. (2561). การวิจัยและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยเชิงพื้นที่ของนักศึกษา.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย)
 13. คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด. (2556). วิธีส่งเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Ways to support English Communication of Students from Universities in Three Southern Border Provinces for AEC)” (รายงานผลการวิจัย). ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
 14. คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด. (2558). การวิเคราะห์ประโยคภาษาอังกฤษที่นักศึกษาเลือกใช้ (รายงานผลการวิจัย).ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
 15. คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด. (2559). ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารของนักศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (The Satisfaction towards Communicative Language Teaching of Non English Major Students of YRU)” (รายงานผลการวิจัย). ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
 16. Kaweian, S. (2014). Beliefs and practices toward. Communicative. Language Teaching of student-teachers in an EFL classroom: A case study of Student-teachers in Thailand Southernmost provinces รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TESOL ACTA 2014 Meeting the Challenge International Tesol conference 2014 Melbourne : Australia.
 17. Kaweian, S. (2014). Exploring conflict between teachers’ beliefs and practices towards Communicative Language teaching: Education under attack issue of Thai-Malay student – teachers. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ACES 2014 The Asian Conference on Education for Sustainability, Hiroshima : Japan.