หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรม ค่ายพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ “Maximizing English Communication Skill”

เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ “Maximizing English Communication Skill” ณ ห้องศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แกลเลอรี่