หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Sit in Program

         เนื่องด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กำหนดจัดโครงการ Sit in Program ให้นักศึกษาในหลักสูตรฯ ชั้นปีที่ 2 และ 3 นักศึกษาสมัคร จำนวน 8 คน  คัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาคาร 24 สังคมศาสตร์

         โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก 2 คน ดังนี้

          1. นางสาวนาอีหม๊ะ   สาแม  ชั้นปีที่ 3

          2. นางสาวฟาฎอนัฮ บิงดอเลาะ ชั้นปีที่ 3

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เดินทาง ณ Sit in Program at Yogyakata State University, Indonesia

แกลเลอรี่