สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บุคลากร

ชื่อ :
นางสาวบุปผา ไชยแสง
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
0-7329-9699 ต่อ
ชื่อ :
นางสาวนูรีดา จะปะกียา
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
0-7329-9699 ต่อ
ชื่อ :
นายชินวัจน์ งามวรรณากร
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
0850773335 ต่อ
ชื่อ :
นางสาวชุติมา กำแก้ว
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
0-7329-9699 ต่อ
ชื่อ :
นางสาวจารุณี การี
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
0-7329-9699 ต่อ
ชื่อ :
นายอิสรา แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง :
อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
0-7329-9699 ต่อ