สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงจากสังคมยุคอุตสาหกรรมในอดีตสู่สังคมฐานความรู้ในปัจจุบัน สังคมที่บุคคลสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ด้วยตนเองทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม อันนำมาซึ่งการเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการด้านต่างๆ สังคมที่ความรู้ได้กลายเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง การพัฒนาความรู้ใหม่ๆ เพื่อการแข่งขันและเสริมสร้างความเข้มแข็งจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งของ              การพัฒนาประเทศ เช่นเดียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคคลในสังคมใหม่นี้จึงจำเป็นต้องมี                การพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านความรู้และทักษะเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้ ดังนั้น จึงได้จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูล สารสนเทศ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองกับการพัฒนาประเทศ และรองรับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสอดคล้องกับความต้องการ ตลอดจนบริบทของสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถทำงานในสังคมทั่วไป และสังคมพหุวัฒนธรรม