สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ชุติมา คำแก้ว

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ……………นางสาวชุติมา……………………….นามสกุล..................คำแก้ว………………………………………………….

อายุ……36.....….ปี    วัน/เดือน/ปีเกิด………18 กุมภาพันธ์ 2526…….....................(นับถึงวันที่1สิงหาคม2562)

สัญชาติ..............ไทย......................................เชื้อชาติ.............ไทย..................…………..ศาสนา....พุทธ..........

สถานภาพ   สมรส

ชื่อ–นามสกุลของคู่สมรส..................นายวรากร แซ่พุ่น.......................................................................... สัญชาติ.............ไทย............................เชื้อชาติ...........ไทย...........ศาสนา...............พุทธ...........................อาชีพ................................อาจารย์ผู้สอน...............................................จำนวนบุตร..........2................คน

 

ประวัติการศึกษา(โปรดแนบTranscriptทุกระดับกำรศึกษาที่ระบุ)

 

ุฒิการศกษา

สาขา

สถาบัน

ปีทีสาเร็จ

ปริญญาโท

ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

2554

 

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2549

 

ประสบการณ์วิจัยหรือสาขาที่มีความชำนาญ

ด้านการสอน

การวิจัย

บริการวิชาการ

-สอนรายวิชาการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อผสม

-สอนรายวิชาการสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์

-สอนรายวิชาสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสังคมศาสตร์

-สอนรายวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

-สอนรายวิชาสารสนเทศและสังคมแห่งการเรียนรู้

-สอนรายวิชาการจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

-สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

-สอนรายวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสำหรับครู

 

 

-การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ สำหรับครูห้องสมุดโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

-การสร้างบทเรียนบนเครือข่ายแอพพลิเคชั่น เรื่อง ทักษะการเรียนรู้ภาษาจีน สำหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาตใต้

-การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง การสนทนาในชีวิตประจำวัน 4 ภาษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น

-การพัฒนาเกมส์ส่งเสริมการอ่านด้วยโปรแกรม Power point เรื่องสุภาษิตไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

-การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุดของนักเรียนโรงเรียนมุสลิมศึกษา จังหวัดยะลา

-ศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา

-คณะทำงานโครงการวิจัยโครงการถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้การศึกษารูปแบบการดำเนินโครงการของเทศบาลนครยะลาสู่ความสมานฉันท์

-ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในฐานข้อมูล TCI 1 เรื่อง

ศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา

-โครงการบริการวิชาการ “การสร้างเกมส์ส่งเสริมการอ่านด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013”

-โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้

-โครงการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยกิจกรรมการเรียนรู้

สำหรับครูในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนใต้

-โครงการ “หนังสือทำมือสื่อส่งเสริมการอ่าน”

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับครูบรรณารักษ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่องานวิจัย

-โครงการโรงเรียนต้นแบบ5 ภาษาตำบลท่าสาปอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา

-โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตสายใยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

-ความต้องการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะลา

 

 

หัวข้อวิทยานิพนธ์(.)   การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์เรื่องการสืบค้นสารสนเทศเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

   ปีที่ 1

ัติการทำงาน (กรณีอาจารย์หรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาโปรดระบุภาควิชาคณะและมหาวิทยาลัย)

เริ่มปฏิบัติราชาการ ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตำแหน่งอาจารย์พิเศษเต็มเวลาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555 และได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559

หน้าที่ปัจจุบัน        -รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้(ฝ่ายบริหาร)

                           -อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

                           -อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและกิจกรรมนักศึกษาในหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์..

เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ 086-0578285

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่.... 63......หมู่ที่.....-.......ตรอก/ซอย..... 6........ถนน....เวฬุวัน....ตำบล/แขวง........สะเตง.......อำเภอ/เขต..... เมือง.... จังหวัด...........ยะลา.....รหัสไปรษณีย์... 95000........มือถือ.............[email protected]yru.ac.th.............................

ามสามารถผลงานเกียรติประวัติ

1)ความสามารถทางภาษา

 

TOEFL……………IELTS……………

 CUTEP……………

þอื่นๆ..กำลังดำเนินการสอบไม่มี……………..

 

 

ภาษาอังกฤษ                     ดีมากดี þพอใช้        

ภาษาอื่นๆ.............................  ดีมากดี พอใช้     โปรดแนบหลักฐานผลคะแนนภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน2ปีนับถึงวันที่สมัคร

2)รางวัลด้านวิชาการ/ด้านวิจัย

ปีที่ได้รับ

ชื่อรางวัล

หน่วยงานที่ให้รางวัล

2560

ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีมาก

ภาคบรรยาย

 

จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาวิชาการครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2560

 

2562

ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

 

3)ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานสากล(ย้อนหลังไม่เกิน5ปี)

-

4)ประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิชาการ

นำเสนองานวิจัยเรื่องการสร้างบทเรียนบนเครือข่ายแอพพลิเคชั่น เรื่อง ทักษะการเรียนรู้ภาษาจีน สำหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในงานประชุมวิชาการ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาวิชาการครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2560 และได้รับรางวัลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย

แกลเลอรี่